Google
      
‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››
发新话题
打印

[推荐] 水煮江西——成功的秘诀是什么?

水煮江西——成功的秘诀是什么?

水煮江西——成功的秘诀是什么?" z4 N3 A0 P- _- _4 ?0 V' @8 w

) R2 e% I; V3 {0 p5 L   “拼命吹”风说。8 M. C: o8 _2 h; I' ]+ M" S
   “要能拍”照相机说。
, L5 K% W3 q) ^7 ^   “要罩得住”蚊帐说。
: j7 y: [4 K1 ]/ v' S9 k   “无孔不入”钉子说。
0 Z4 H8 l; O& X, L0 z2 s   “口锋要锐利”刀子说。' P0 f6 p/ G3 g! t
   “容量要大”冰箱说。7 g* x6 L9 d7 C! a3 R6 W4 c. f0 r
   “永远保持冷静”冷气说。
+ O, w5 a. c% C8 T6 }& Z$ e# K   “有扫荡黑暗带来光明的本事”火说。8 ]1 g+ ?& x' p$ N. O3 \
   “不要被人牵着鼻子走”茶壶说。9 i$ I2 I9 {9 k) e; O( O; @

+ F$ b* h/ x3 ]更多笑话点击:江西在线网 http://www.jxzx.com.cn1 s4 x2 B0 }2 K
              老俵社区 http://bbs.jxzx.com.cn

TOP

安利‖为您生活添色彩!
服务电话:13588655767

TOP

‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››
发新话题