Google
      
‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››
 9 12››
发新话题
打印

[公告] 灌水证、处男证、处女证、扁人许可证,快来制作个性证书!

本主题由 msmk 于 2008-11-4 22:20 置顶

灌水证、处男证、处女证、扁人许可证,快来制作个性证书!

论坛开通了证件制作中心," b4 E% p" w2 M
在这里可以提供各种人性化的有创意的网络证件设计!
7 c. x, E3 i6 O: }! c
8 Y8 D5 H/ k8 [' ?; i! I/ {! }; l/ v- e% o: k# |: z
- \# _) K0 n" @

) K- ^! h) ^" S( ?9 {制作证件说明:
8 c0 u4 C3 J: s( r+ w! f1 r" _
1、制作证件请在证件模板列表中选择你需要的模板!
# c$ I0 @+ v* W2、填写你的姓名、年龄、性别或者上传你的头像,提交即可生成你需要的证件。
' }: z# S$ ?4 }$ v# x3、证件制作完成后,你可以在我的证件列表里对已经制作好的证件进行查看并可编辑。 * D8 N2 `5 w: c4 r% Z, E
4、同一种类型的证件,系统仅保留最后一次制作或编辑的,所以你的证件列表中不会出现重复的证件。
0 D* N5 U/ G/ W* X5、使用证件模板制作证件单次消耗 5 金币,(
金币从哪里来? )如果制作证件失败将不会扣减金币值!
: {& O; h( ~+ c- ?$ Z
1 a! Q; ~( [& b! b2 C5 I2 S& v/ I====>进入证件制作中心! <==== 7 g1 B& t2 r* p
: t; t- J; g2 `& _" a
证件模板还在不断添加中,尽量满足所有人需求!
* B0 F: z" s' b- C8 I( A* C. m; {  u1 m6 Y
7 l$ D# |, p; |7 E1 `
/ B0 ]' [" j* n% Z2 f3 }4 @

" }+ R0 i% Y" K
/ z* o% `3 j) o' J& L7 r

TOP

目前可制作的证件类型:$ x7 D5 m+ `: K9 K& Z! |
/ [  ^0 Z& j( a9 n7 n( _: N; m
灌水证   ) A, g8 _# E+ }9 \0 e9 h5 `. ^
忽悠证   " u. t/ \/ M* B/ T
女皇证   ! \2 n. g$ q" b$ }6 |, E& `* q
网恋许可证   * \9 t6 r( d# B2 D: q& x' }
超级帅哥证   
- ^. ?0 R  [2 _' c1 d吹牛博士   
& T1 h' X9 a+ p' K5 P9 f& ?6 ^扁人许可证   
2 ~( S* q7 y, D" y0 t% {! z0 x# Y痴情证   
0 j& L! Z5 U. C% w2 m1 e0 N- e处男证   0 r' J' y( O, Q' L4 D3 r
处女证   : a8 D( L2 ^, h  {, ~
赌神证   ) y0 }4 R. s! I; t0 U1 O/ Y0 k" ^
良家妇女证   
8 W/ A7 @5 m- w' q/ G* J6 n7 \丐班证   
; I- C: O! j8 |光棍证   
' P1 b8 p8 M0 D2 L4 ]- M& QMBA     |  f0 r. Q1 N$ F, b
良好市民证   
9 I1 ~* E1 T0 _1 n( I; a黑社会证   . Z2 z0 C( g6 t: l
泡妞证   
0 V# H, [( L! Z% K. H% M/ {! Q; ]潜水证   
6 z7 P3 _& M4 ^) R" J杰出青年证   
1 S8 `/ [* F& ]0 x2 \* L( u( f色狼证   & ]$ z0 c' a: S* E; [
傻逼证   : F) H0 t7 }; ~# V: A& x* q- W9 e
天才证   % Q. P% {, [' ^$ }  X( X" V
屠夫证   
7 ~- c$ D8 X1 w+ t# f未婚证   
. V+ g4 P4 M! N. L淑女证   
" r# M  L% j6 C& T( l: b结婚证

TOP

TOP

支持一下,哈哈2 [  M2 p# ~* t1 @+ V

TOP

晕晕倒~~~~~```

TOP

‹‹ 上一主题 | 下一主题 ››
 9 12››
发新话题
最近访问的版块